Privacyverklaring

JEE-O International BV

JEE-O International BV, Moerman Sanitair BV en Dado Creations Europe BV, hierna te noemen JEE-O International BV.

JEE-O International BV, gevestigd aan Binderskampweg 29 U11, Nijmegen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details

Email: info@jee-o.com

Website: www.jee-o.com

Telefoonnummer: +31 (0)85 043 58 20

Persoonsgegevens die we verwerken

JEE-O International BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij u alleen om uw e-mailadres en naam.
Elke nieuwsbrief die u vervolgens van ons ontvangt, bevat een link waarmee u zich met een simpele klik kunt afmelden. Uw gegevens worden op dat moment uit de database verwijderd.

Aankoop van onze producten en klantgegevens

Om goederen en diensten aan onze klanten te kunnen leveren en betalingen te kunnen afhandelen, verwerken wij de volgende gegevens:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam contactpersoon
– Gegevens showroomadres
– Gegevens afleveradres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– KvK-nummer
– BTW-nummer
– Website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je het vermoeden hebt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jee-o.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en principe verwerking persoonsgegevens

JEE-O International BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Om goederen en diensten bij u te kunnen leveren
– Om uw betaling te verwerken

JEE-O International BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

JEE-O International BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JEE-O International BV).

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

JEE-O International BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

E-mailadres van nieuwsbriefabonnees:
Bewaartermijn: zolang de abonnee heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen

Klantgegevens:
Bewaartermijn: zolang de partij klant is van JEE-O

Delen van persoonsgegevens aan derden

JEE-O International BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. JEE-O International BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jee-o.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage in de gegevens door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. JEE-O International BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

JEE-O International BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens . Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Bescherming van persoonsgegevens

JEE-O International BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jee-o.com.